Újraindult Magyarországon a papíripari szakképzés

Több évtizedes szünet után újraindult a papírgyártás és feldolgozás nappali szakképzése Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Vajda-Papír együttműködésében a 2021/2022-es tanévben. A képzés újraindítását a megváltozott globális fogyasztási tren­dek, a műanyagok visszaszorulása, a papíripar egyre jelentősebb hozzájárulása a GDP-hez és az ágazatban fog­lalkoztatottak számának jelentős bővülése tette indokolttá.

A Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fi­atalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segít­ségével megállják a helyüket a negyedik ipari forra­dalomban átalakuló munkakörökben is. Hozzátette, hogy a koronavírus-járvány is jelentős változásokat hozott, várhatóan véglegesen megváltoztatja például egyes ágazatok szerepét, és ehhez a munkaerőpiac­nak is alkalmazkodnia kell. Mindez elképzelhetetlen a szakképzés fejlesztése nélkül. A magas színvonalú, a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szakem­berképzés elengedhetetlen az egyes iparágak és az egész nemzetgazdaság versenyképességének növelé­se szempontjából. Az ágazatok szakemberigényét, va­lamint az elvárt szakmai tudást és készségeket pedig a vállalatok tudják a legjobban meghatározni. Ezért fontos, hogy a tananyag is a valós, meglévő igényekre épüljön, de felkészítse a tanulókat a jövő kihívásaira is – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára.

Vajda Attila, Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a glo­bális trendekről elmondta, hogy a csomagolóanyagok piaca átalakul, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a környezetkímélőbb megoldások, így a műanyagok visszaszorulása magával hozza a papírtermékek kínálatá­nak bővülését. A higiéniai papírtermékek iránti igény különösen a koronavírus-járvány idején ugrott meg – mondta Vajda Attila, de megjegyezte, hogy a járvány­veszély elmúlta után sem számítanak jelentős kereslet­csökkenésre.

„A higiéniai szokások végleg megváltoz­tak, ehhez a papírgyártási kapacitásoknak is igazodniuk kell” – hangsúlyozta. A Vajda-Papír termelői kapacitásai biztosítják Magyarország önellátását ebben a szeg­mensben, ám az egyre inkább környezetbarát kínálatot csak szakmailag felkészült munkavállalókkal lehet ga­rantálni, hiszen nem csak a háztartásokban használunk egyre több papírból készült terméket, de a szolgáltató-, az egészségügyi szektorban, az ipari, sőt az agrár te­rületeken is bővül a papírtermékek felhasználásának köre. Ezért teszünk sokat annak érdekében, hogy a kamarával és a minisztériummal szoros együttműkö­désben egy új, a papírgyártás és -feldolgozás témakö­rére kiterjedő nappali oktatási rendszerben indítható képzést állítsunk össze. A vállalat szakemberei jelentős mértékben hozzájárultak az új papíripari szakmák és szakmairányok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásához, amelyekre a tanulók szakmai kép­zése épül. A tanagyag kidolgozását követően a folya­matos aktualizálásában is részt veszünk, és gyakorlati helyet, illetve később munkalehetőséget biztosítunk a képzésben részt vevőknek – mondta. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara is támogatja a szakképzés megújulását, új kép­zések elindítását, illetve biztosítja az ehhez szükséges koordinációt a piaci szereplők és a minisztérium között.

A középfokú oktatásban a papírgyártó-feldolgozó és csomagolóanyag gyártó technikusi képzés Dunaújvá­rosban indul a 2021/22-es tanévben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban. A tanulók 5 év alatt az érettségi mel­lett egy szakmát is elsajátítanak, a vegyipari ágazat szakmaterület fogja össze a vegyipari, gyógyszeripa­ri, műanyagipari, gumiipari és papíripari területeket. Marczona Tamás, az iskola igazgatója elmondta: A fő­leg természettudományi ismeretekre épülő képzések biztosítják, hogy ezen iparágak legkorszerűbb szakmai ismereteit sajátítsák el a tanulók, hogy ezáltal a magas hozzáadott értéket teremtő hazai vegyipar szakember utánpótlásai legyenek. A direktor hangsúlyozta, hogy a rugalmas szakképzési rendszer biztos jövőt jelent és ígéretet a fiataloknak a helyben boldogulásra, így a térség megtartó erejét is növeli. Megjegyezte azt is, hogy a duális képzőpartneri megállapodást szeretné­nek kötni a Vajda-Papírral. A duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon a tanulóknak kiváló lehetősé­ge nyílik arra, hogy az oktatási intézményben elsajátí­tott elméleti ismeretanyagot az iparágat képviselő vál­lalatok jól felszerelt laboratóriumaiban, ipari méretű kísérleti üzemeiben, korszerű eszközpark segítségével kiegészítsék az adott szakma gyakorlati ismereteivel – hangsúlyozta.

A papírgyártás és feldolgozás Magyarországon a rend­szerváltás előtt jelentős iparág volt. A Papíripari Vál­lalatnak 12 papírgyára, saját kutató intézete és egy Gép és Alkatrész gyára volt. A Papíripari Vállalat ki­emelt figyelmet fordított a szakképzésre, a szakmai utánpótlásra. A rendszerváltást követően a gyárakat privatizálták, sok gyár bezárt, így volt idő, amikor csak Dunaújvárosban és Diósgyőrben gyártottak papírt. A szakképzés pedig átalakult és csak OKJ képzés ke­retében képeztek szakember utánpótlást. A korábbi nappalos iskolai képzések egy évtizede megszűntek, úgyhogy nagy szükség van arra, hogy újraindítsuk a képzést – ismertette Vajda Attila.

A Vajda-Papír Kft. 100 százalékban magyar tulajdon­ban lévő vállalkozás, higiéniai papírtermékekből 140 ezer tonnás gyártási kapacitása bőven lefedi a belföl­di, éves 90 ezer tonnás igényt. Dunaföldvári gyárának, a régió legnagyobb papíripari üzemének Ooops! már­kájú és sajátmárkás termékeit Skandináviába, a Balti­kumba és Kelet-Közép-Európa több mint 20 országába exportálják. A cégcsoport 50 milliárd forint körüli árbe­vételre számít idén, 4 milliárd forinttal többre, mint az előző évben.

Vajda-Papír Kft.

- Hirdetés -