Jelentkezz a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyre

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2023-ban 40. alkalommal hirdeti meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.

A nemzeti esemény célja

 • a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése,
 • fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére,
 • a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez.

 1. A verseny területe

A HUNGAROPACK 2023 két kategóriában kerül lebonyolításra:

 1. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
 2. Szállítási csomagolás.

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2021. június 1. és 2023. május 31. között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:

 1. a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva, továbbá
 2. b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
 3. c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint
 4. d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

 1. A jelentkezés és feltételei

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet.

Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.

Csak olyan termékkel (csomagolószerrel, vagy terméket tartalmazó kész csomagolással) lehet a versenyre pályázni, amely termék tulajdonosa (megrendelője, márkatulajdonosa) a nevezéshez előzetesen írásban hozzájárult. A hozzájárulás megadását CSAOSZ a pályázat elbírálása során előzetesen külön nem vizsgálja, de jogosult visszavonni a kiosztott díjat, ha a termék tulajdonosa (megrendelője) írásban tiltakozik a nevezés ellen. Nevező köteles a nevezési lapon feltüntetni a termék tulajdonosának (megrendelőjének) cégnevét, székhelyét, és törvényes képviselőjének nevét. Ezen adatok hiányában a CSAOSZ a nevezést visszautasíthatja. A CSAOSZ a pályázókkal, valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a benyújtott pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

A CSAOSZ nem vállal felelősséget, ha a nevező a pályázatot harmadik személy nevében nyújtja be. A pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem a CSAOSZ, sem a CSAOSZ munkavállalói, megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.

Nevezni online űrlap kitöltésével lehet.

A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat, képeket az űrlapon belül a megfelelő kérdésnél lehet csatolni, lehetőség szerint doc, xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban.

Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online űrlapot kérünk.

Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság a pályázó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld.

Nevezésenként lehetőség szerint 2 mintát, vagy 2 kész, terméket tartalmazó csomagolást kérünk küldeni.

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérünk csatolni. Ebben az esetben minták küldése nem szükséges, azonban a csatolt dokumentáció és fényképek értékeléshez szükséges megfelelő minőségének biztosítása a nevező felelőssége.

A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket tartalmazó kész csomagolás-mintákat.

Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell mutatni.

Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő:

 • műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozat,
 • kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
 • egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának megküldését.

Ha a csomagolás romlandó terméket tartalmaz, a mintát a CSAOSZ-szal előre egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.

Nevezési díj tételenként 50.000 Ft+27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számlája alapján kell megfizetni.

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj számlában meghatározott határidőben való megfizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták, műszaki dokumentációk, fényképek nem állnak rendelkezésre.

A nevezések beérkezési határideje:

 1. július 30.

A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1072 Budapest VII., Nagy Diófa utca 14., fszt. 7.) kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes egyeztetést követően küldjék meg.

A CSAOSZ, mint a verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fényképeket készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel.

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamit a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a fényképeket a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is –, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a nevezési űrlapon feltüntetett adatokat kapcsolattartási és szervezési célra nyilvántartásba vegye és a versennyel kapcsolatos levelezést azok felhasználásával bonyolítsa. Jogi személy jelentkező esetén a kapcsolattartó személy, a felelős vezető személy, valamint a tulajdonos törvényes képviselője adatainak kezelése a verseny szervezője, illetve a jelentkező gazdálkodó szervezet – verseny lebonyolításához, továbbá a versenyben való részvételhez fűződő – jogos érdeke. Ez esetben a személyes adatok forrása minden esetben a pályázó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A díjfizetéssel és számlázással kapcsolatban megadott adatokat a verseny szervezője a fizetési kötelezettség teljesíthetősége, valamint jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

A verseny szervezője a nevezési űrlapon önkéntes hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat természetes személy és/vagy egyéni vállalkozó résztvevő esetén az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának alapjául szolgáló szakmai verseny megtartását követő öt (5) évig kezeli. A pályázó a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a torles@csaosz.hu elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, a pályázó egyértelmű azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal, melyet követően a verseny szervezője haladéktalanul köteles intézkedni a személyes adatok törléséről.

Jogi személy esetén a verseny szervezője a kapcsolattartó személy személyes adatait a verseny lebonyolításától számított öt (5) évig jogosult kezelni a verseny szervezője, illetve a jelentkező jogi személy verseny lebonyolításához, továbbá a versenyben való részvételhez fűződő jogos érdeke alapján, azzal, hogy amennyiben a kapcsolattartó személy a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozását fejezi ki, úgy a verseny szervezője – feltéve, hogy nem áll fenn a kényszerítő erejű, a kapcsolattartó érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos érdeke – a személyes adatokat tovább nem kezelheti, azokat haladéktalanul törli.

Amennyiben a pályázó (figyelemmel a pályázati felhívásban megadott feltételekre) sikertelenül pályázik a versenyen való részvételre, úgy a személyes adatokat a pályázatok feldolgozása, a sikertelen pályázó erre vonatkozó értesítését követően haladéktalanul törli a verseny szervezője.

A verseny szervezője a jogi kötelezettsége alapján fennálló adatkezelési kötelezettségével érintett személyes adatokat – számlázási adatok – a verseny megtartásától (mint a szerződéses jogviszony megszűnésének időpontjától) számított nyolc (8) évig jogosult kezelni.

 1. Értékelés

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a valamennyi bírálati szempontra a legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a HUNGAROPACK 2023 díjat

továbbá a környezeti szempontból előremutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért:
a HUNGAROPACK 2023 Fenntarthatósági

a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát takaró megoldásnak:
a HUNGAROPACK 2023 Ipari Kreativitás

a csomagolás figyelemfelkeltő, eladásösztönző funkcióját leginkább kifejező pályázatnak:
a HUNGAROPACK 2023 Marketing

a nyomdai előkészítési, nyomtatási, felületkezelési és továbbfeldolgozási szempontból kiemelkedő megoldásért:
a HUNGAROPACK 2023 Print

az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen újszerű és hatékony megoldást kínáló pályázatnak:
a HUNGAROPACK 2023 SaveFood díjakat,

valamint a különdíjakat és az elismerő okleveleket.

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.

Az elbírálás szempontjai:

 • áruvédelmi hatékonyság,
 • korszerűség,
 • eredetiség, új ötlet,
 • esztétikai érték, reklámhatás (I.) / megjelenés (II.),
 • környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 • fogyasztói követelmények (I.) / logisztikai (II.) követelmények.

A nyertesek honlapjukon, marketing anyagaikon és a csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logóját. A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világszövetség WORLDSTAR csomagolási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik.

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére remélhetően 2023. november 9-én, a CSAOSZ által szervezett szakmai konferencia záróeseményén, a díjátadón kerül sor.

A verseny szervezője az eredményhirdetés időpontváltozásának lehetőségét fenntartja.

A konferencián a nevező vállalatok egy képviselője díjmentesen vehet részt.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes és Gorski Nikolett szervezőtitkárok, illetve Nagy Miklós főtitkár.

Cím:                     1072 Budapest VII., Nagy Diófa utca 14. fszt. 7. szoba
Telefon:              06 1 611-6671
E-mail:                csaosz@csaosz.hu,
Web:                    www.csaosz.hu

Budapest, 2023. március hó

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

- Hirdetés -