Hogyan tartsunk lépést a dinamikusan változó üzleti környezettel?

A modern nyomdai előkészítés, a hatékony cso­magolástervezés és gyártás területén az ESKO megkerülhetetlen iparági szereplő. A PPD és SignExpo kapcsán az ESKO üzleti és szoftver tanácsadóját, David Fierlafijn-t kérdeztük a kü­lönböző trendekről, innovációkról, lehetséges fejlődési irányokról, a vállalat szerepvállalásáról és piaci pozicionálásáról.

David Fierlafijn közel húsz éves szoftveres és IT tapasztalattal támogatja az ESKO ügyfeleket a csomagolástervezési és sign-display iparágban.

Hogyan hatnak a globális ellátási lánc nehézségei és a dinamikusan változó gazdasági környezet az ESKO digitális transzformációs fejlesztéseire?

Szoftvermegoldásaink remekül reagálnak napja­ink igen valós problémáira. Az emelkedő energia és alapanyag árak, a globális ellátási lánc akadozá­sa és kiszámíthatatlansága ügyfeleinket egyre in­kább megerősíti abban, hogy a munkafolyamatok hatékonyságának növelését leginkább speciális workflow megoldásokkal lehet elérni.

Az idei év márciusában az ESKO olyan innovatív megoldásokat bocsátott piacra, amelyek alkalma­zásával a vállalkozások felgyorsíthatják a digita­lizációs törekvéseiket, fenntarthatják a hatékony és megszakítás nélküli gyártási folyamatokat, még nehezített körülmények között is. Ezek elsősor­ban automatizációs megoldások a gyártás terme­lékenységének növelésére, de olyan folyamatok is, amelyek vállalati részlegek összekapcsolását te­szik lehetővé, illetve minőségmenedzsment esz­közök, amelyek rugalmasságot adnak a gyártási környezetek közötti váltásra.

Szoftvermegoldásaink fejlesztésekor mindig is arra törekedtünk, hogy azok ügyfeleinket egy­szerűen és felhasználóbarát módon tudják támo­gatni a digitalizáció útján, komplex és nagysza­bású munkafolyamatok létrehozásában.

Milyen módon támogatja az ESKO a közép- és kelet-európai régióban működő ügyfeleit pozíciójuk erősítésében, a működési hatékonyság növelésében és gyártási hulladék csökkentésében?

A tervezési fázistól kezdve a gyártási riportok el­készültéig egyszerűsítjük és átláthatóbbá tesszük a gyártási folyamatot, az automatizmusokat, a folyamatvezérlési lépéseket fejlett szoftveres tá­mogatással, hogy az elvárt minőségű termékeket minél kiszámíthatóbban gyárthassák ügyfeleink. Ennek következményeképp a régióban működő vállalatok már a gyártás kezdetekor pontosan és tisztán láthatják, hogy milyen a működési haté­konyságuk, mennyi a helyesen gyártott men­nyiség, ezáltal könnyedén tudják a hulladékot csökkenteni.

A legtöbb gyártó a komplexebb termékek gyártá­sával úgy birkózik meg, hogy egy külső grafikus, egy prepress szakember és egy nyomdai operá­tor hasznos munkaórákat töltenek azzal, hogy a fájlok megfelelő verzióit számontartsák, a meg­felelő nyomólemezek elkészüljenek, a munka a megfelelő nyomógépen és az elvárt minőségben elkészüljön. Automatizált munkafolyamatok nél­kül komoly kihívás elsőre tökéletes minőségben gyártani, ennek fejlesztésével bármelyik vállalat növelheti a hatékonyságát.

Az ESKO szoftverek abban jelentenek nagy elő­relépést, hogy az ügyfél megtapasztalhatja, hogy az automatizáció és kollaborációs felületek alkal­mazása kizár rengeteg olyan, emberi erőforrás­ból származó hibát, mint például a gyártási fájlok verzióinak felcserélése. Ezen felül, ha a vállalat­irányítási rendszert és az ügyfelek megrendelési folyamatait is integrálni tudjuk a gyártási rend­szerbe, azt is megtapasztalhatjuk a hibák számá­nak csökkenése mellett, hogy a szolgáltatásunk is jelentősen felgyorsul.

 

Milyen innovatív megoldásokkal segíthetik az ESKO szoftverek a vállalkozás rugalmasságát és alkalmazkodóképességét ebben az üzleti szegmensben egy állandóan változó gazdasági környezetben?

Vállalatunk egyedülálló szemlélete, ügyfeleink pi­acra lépését segítő megoldásaink, a csomagolt fogyasztási cikkek piacának ismerete ön­magában versenyelőnyt jelent az ESKO szoftvereket alkalmazó vállalkozások számára. Az ESKO workflow szerve­re, az Automation Engine, nem csak a nyomdai gyártási feladatokat auto­matizálja, hanem képes teljes üzleti rendszerek integrálására, ami lé­nyegesen gyorsítja a gyártási folya­matot, minimalizálja a hibákat és az operátori beavatkozás szükségességét.

A WebCenter a teljes csomagolás gyártási folyamatra ad olyan projektmenedzs­ment szemléletű megoldást, amellyel a gyár­táselőkészítés összes apró feladata, a jóváhagyá­sok és verziók lefedésre kerülnek. A rendszer egy böngészőből indítható applikáción keresz­tül érhető el, amely platformon nyomonkö­vethető a belső tervezési folyamat az elejétől a végéig, riportokkal és mérőszámokkal segítve, hogy a költséges és idő-érzékeny gyártás hibát­lan legyen.

A nyomólemezkészítés területén a Print Cont­rol Wizard és XPS Crystal együttes alkalmazá­sával a stabil és hibátlanul ismételhető lemezek gyártása elérhető közelségbe került. A szoftver és a berendezés együttes alkalmazásával lénye­gesen gyorsabban érhetőek el nyomtatáskor a megfelelő árnyalatok és színek. Pontosabb és konzisztensebb gyártással a fehér festék felhasz­nálás is csökkenthető.

Az AVT nyomatvizsgálati rendszer nyomatel­lenőrző megoldásai biztosítják a 100%-os kont­rollt, támogatva a csomagolóanyag gyártókat is. A nyomtatás közbeni és nyomtatás utáni elle­nőrzésre tervezett rendszer a különböző meg­nyomott anyagok széles skáláját képes automa­tizált módon gyártás közben vizsgálni, így még a legkisebb hibák is elkerülhetők. A rendszer gond nélkül ellenőrzi a csomagolóanyag iparban gyakran használt áttetsző, rugalmas vagy akár fényvisszaverő anyagokat is.

A lehetőségek szűkülésével egyre nagyobb a piaci igény a kreatív és előremutató szoftveres megoldásokra. Milyen módon áll az ESKO ügyfelei mellett, milyen változásokra kell felkészülni és mik a piaci várakozások?

A jelenlegi piaci körülmények ellenére is egyér­telműen látható, hogy a csomagolóipar határo­zottan növekszik.

A csomagolóanyag létfontosságú, fizikailag meg­kerülhetetlen és mindig többet fog jelenteni, mint egy “csomagoló papír”. A csomagolásnak saját története van, ez az elsődleges kapcsolatterem­tő a vásárlók felé. Az elmúlt évek tapasztalatai erősen mutatják, hogy az e-kereskedelemnek és a branding tevékenységnek is lépést kell tartani a fogyasztói elvárásokkal, amelyet legkönnyebben automatizációval lehet megtenni. A csomagolás­tervezés és -gyártás menedzsmentjének automa­tizálásakor értékes kapacitások szabadulnak fel. Ezzel együtt az automatizálás anyagi terhet és idő-nyomást vesz le a cégek válláról, gyorsítva a termékek piacra vitelének folyamatát. A digitális nyomtatás fejlődésével, a tervezésko­ri 3D modellezés, az AI, a kiterjesztett és vir­tuális valóság alkalmazásával ütemesen fejlődik a csomagolóanyag gyártás automatizálása. Ezek mind elérhetők az ESKO portfóliójában. A piaci várakozásokat jelentősen befolyásolja az a jelenség, hogy a fogyasztók preferenciái eltolód­tak és egyre inkább a fenntarthatóan és öko-tu­datosan működő és gyártó cégeket választják. A fenntartható design egy másik fontos szem­pontja, hogy a tervezéskor a termékhez igazítva alakítsuk ki a csomagolást és védőcsomagolást, hogy optimálisan és a helyet kihasználva le­hessen azt később szállítani. Ezzel csökkentjük a szállítás környezeti terhelését és költségeit. A Cape és ArtiosCAD szoftverek segítségünkre vannak az optimális csomagolás és rakatolás ki­alakításában.

Az elmúlt időszak egyik legmeghatározóbb je­lensége, az e-kereskedelem robbanása és a piac növekedése várakozáson felüli profitot termelt az iparág számára. Ez a jelenség a gyártókat a hatékonyabb gyártás és vásárlói igény kiszolgá­lása felé mozdítja.

Az ESKO hozzáadott értéke abban rejlik, hogy a termék ötlettől a gyártásig, a képernyőtől az elkészült csomagolásig segít megőrizni a design integritását, a workflow szemlélet nyújtotta ha­tékonysággal és selejt minimalizálással. Legújabb megoldásaink arra fókuszálnak, hogy az ügyfelek a felhő alapú és legújabb automatizálási techno­lógiák előnyeit maximálisan ki tudják használni a mindennapi munkájuk során.

Az iparágunkat is sújtó piaci trendek mellett elkötelezetten folytatjuk folyamatos fejlesztési munkánkat, meghallgatva és szem előtt tartva ügyfeleink igényeit.

Az interjút fordította: Gönczi Hajnal

Partners Kft.

- Hirdetés -